ENG

ELM SAHƏLƏRİ VƏ İSTİQAMƏTLƏRİNİN TƏSNİFATI


 

01 :   FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

1-01 FİZİKA

1-01-01
Fiziki eksperimentin cihazları və metodları
1-01-02
Nəzəri fizika
1-01-03
Radiofizika
1-01-04
Fiziki elektronika
1-01-05
Optika
1-01-06
Akustika
1-01-07
Bərk cisim fizikası
1-01-08
Plazma fizikası, yüksək və aşağı temperaturlu plazma fizikası, ionosfer və kosmik plazma
1-01-09
Aşağı temperaturlar fizikası, ifratkeçiricilik
1-01-10
Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası
1-01-11
Maqnit hadisələri fizikası
1-01-12
Elektrofizika
1-01-13
İstilik fizikası və molekulyar fizika
1-01-14
Nüvə və elementar zərrəciklər fizikası, kosmik şüalar
1-01-15
Kimyəvi fizika
1-01-16
Kristalloqrafiya və kristallar fizikası
1-01-17
Polimerlər fizikası
1-01-18
Kvant elektronikası, lazer fizikası, spektroskopiya
1-01-19
Yüksək enerji fizikası
1-01-20
Nanostrukturlar və nanotexnologiyalar
1-01-21
Radiasiya materialşünaslığı
1-01-22
Radioekologiya

1-02 ASTRONOMİYA

1-02-01
Astrofizika, radioastronomiya
1-02-02
Günəş və Günəş-Yer əlaqələrinin fizikası
1-02-03
Günəş sisteminin fizikası
1-02-04
Astrometriya və göy mexanikası
1-02-05
Astronomik cihazqayırma
1-02-06
Astronomiya tarixi və arxeoastronomiya

1-03 RİYAZİYYAT

1-03-01
Riyazi analiz
1-03-02
Funksional analiz
1-03-03
Differensial tənliklər
1-03-04
Riyazi fizika
1-03-05
Həndəsə və topologiya
1-03-06
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
1-03-07
Riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi
1-03-08
Hesablama riyaziyyatı
1-03-09
Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika

1-04 MEXANİKA

1-04-01
Nəzəri mexanika
1-04-02
Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası
1-04-03
Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası
1-04-04
Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi

1-05 Mühəndis həndəsəsi və kоmpyutеr qrafikası

1-05-01
Mühəndis həndəsəsi və kompyuter qrafikası

1-06 Maşınqayırma və maşınşünaslıq

1-06-01
Materialşünaslıq (sahələr üzrə)
1-06-02
Maşınşünaslıq, maşın hissələri və ötürmə sistemləri
1-06-03
Maşınlarda sürtünmə və aşınma
1-06-04
Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri
1-06-05
Maşınqayırma texnologiyası
1-06-06
Maşınqayırmada nəzarət üsulları və diaqnostika
1-06-07
Maşınlar, aqreqatlar və proseslər (sahələr üzrə)
1-06-08
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
1-06-09
İstehsalın təşkili (sahələr üzrə)
1-06-10
Standartlaşdırma və məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması

1-07 Maşınqayırmada kоnstruksiya matеriallarının еmalı

1-07-01
Mexaniki və fiziki-texniki emal proseslərinin texnologiyası və avadanlıqları

1-08 Еnеrji, mеtallurgiya və kimya maşınqayırması

1-08-01
Qazanlar, buxar generatorları və yanma sobaları
1-08-02
İstilik mühərrikləri
1-08-03
Soyuducu və kriogen texnikasının, kondisionerləşdirmə sistemlərinin maşın və aparatları
1-08-04
Vakuum, kompressor texnikası və pnevmosistemlər
1-08-05
Hidravlik maşınlar və hidropnevmatik aqreqatlar

1-09 Nəqliyyat, mədən və tikinti maşınqayırması

1-09-01
Təkərli və tırtıllı maşınlar
1-09-02
Yol, tikinti və qaldırıcı nəqliyyat maşınları

1-10 Aviasiya və raket-kosmik texnikası, aerokosmik tədqiqatlar

1-10-01
Uçan aparatların layihələndirilməsi, konstruksiyası və istehsalı
1-10-02
Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı
1-10-03
Uçan aparatların və onların sistemlərinin sınağı, onlara nəzarət
1-10-04
Uçan aparatların hərəkətinin dinamikası, ballistikası və idarə olunması
1-10-05
Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar

1-11 Gəmiqayırma

1-11-01
Gəmiqayırma, gəmi təmiri texnologiyası və gəmiqayırma istehsalının təşkili
1-11-02
Gəmilərin enerji qurğuları və onların elementləri (əsas və köməkçi)

1-12 Elektrotexnika

1-12-01
Elektromexanika və elektrik aparatları
1-12-02
Elektrotexniki materiallar və məmulatlar
1-12-03
Elektrotexniki komplekslər və sistemlər
1-12-04
Nəzəri elektrotexnika
1-12-05
Elektrotexnologiya
1-12-06
Güc elektronikası

1-13 Cihazqayırma, metrologiya və informasiya-ölçmə cihazları və sistemləri

1-13-01
Ölçmə cihazları və üsulları (ölçmənin növləri üzrə)
1-13-02
Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və metodları
1-13-03
Cihazqayırma texnologiyası
1-13-04
Metrologiya və metroloji təminat
1-13-05
İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)

1-14 Radiotexnika və rabitə

1-14-01
Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları
1-14-02
Telekommunikasiya şəbəkələri və qurğuları

1-15 İnformatika, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, hesablama texnikası və idarəetmə

1-15-01
İnformatikanın nəzəri əsasları
1-15-02
Hesablama maşınları və sistemləri
1-15-03
Hesablama texnikasının və idarəetmə sistemlərinin element və qurğuları
1-15-04
İnformasiya-hesablama texnologiyaları
1-15-05
Optimallaşdırma və idarəetmə
1-15-06
Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi (sahələr üzrə)
1-15-07
Sosial və iqtisadi sistemlərdə informasiyalaşdırılma və idarəetmə
1-15-08
Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)
1-15-09
Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (sahələr üzrə)
1-15-10
Hesablama maşınlarının, komplekslərinin və kompyuter şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı
1-15-11
Telekommunikasiya sistemləri və kompyuter şəbəkələri
1-15-12
Riyazi modelləşdirmə
1-15-13
İnformasiya cəmiyyətinin elmi-nəzəri əsasları
1-15-14
Elektron-dövlət quruculuğunun elmi-nəzəri əsasları
1-15-15
Elm və təhsilin informasiyalaşdırılması
1-15-16
Linqvistik informasiya texnologiyaları

1-15-17 Veb-texnologiyaları

1-15-18
Sosial şəbəkələr və onların tətbiqi məsələləri
1-15-19
Biometrik informasiya texnologiyaları
1-15-20
Aerokosmik informasiya texnologiyaları, coğrafi informasiya sistemləri
1-15-21
İntellektual sistemlərin elmi-nəzəri əsasları, verilənlərin intellektual analizi texnologiyaları
1-15-22
İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi və kriptoqrafiya

1-16 Energetika

1-16-01
Energetika sistemləri və kompleksləri
1-16-02
Elektrik stansiyaları və elektroenergetik sistemlər
1-16-03
Sənaye istilik energetikası
1-16-04
İstilik texnikasının nəzəri əsasları
1-16-05
Yüksək gərginliklər texnikası
1-16-06
İstilik elektrik stansiyaları, onların energetik sistemləri və aqreqatları
1-16-07
Elektron-ion texnologiyası
1-16-08
Qeyri-ənənəvi, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri
1-16-09
Energetikanın ekoloji problemləri

1-17 Metallurgiya

1-17-01
Metalşünaslıq və metalların termik emalı
1-17-02
Metalların təzyiqlə emalı
1-17-03
Toz metallurgiyası və kompozision materiallar

1-18 Kimya texnologiyası

1-18-01
Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası
1-18-02
Üzvi maddələrin texnologiyası
1-18-03
Yanacağın kimyası və texnologiyası
1-18-04
Kimya texnologiyasının proses və aparatları
1-18-05
Materialların kimyəvi müqaviməti və korroziyadan mühafizə
1-18-06
Membranlar və onların texnologiyası

1-19 Yeyinti sənayesinin texnologiyası

1-19-01
Dənli, paxlalı bitkilərin, yarma, meyvə-tərəvəz və üzüm məhsullarının emalı texnologiyası və saxlanması
1-19-02
Ət, süd və balıq məhsullarının texnologiyası
1-19-03
Çayın, tütünün, bioloji aktiv maddələrin və subtropik bitkilərin texnologiyası
1-19-04
Yeyinti sənayesinin prosesləri və qurğuları
1-19-05
Yeyinti məhsullarının əmtəəşünaslığı və içtimai iaşə məhsullarının texnologiyası

1-20 Tekstil və yüngül sənaye material və məhsullarının texnologiyası

1-20-01
Toxuculuq və yüngül sənaye istehsalı materialşünaslığı
1-20-02
Tikiş məmulatlarının texnologiyası
1-20-03
Ayaqqabı və dəri-qalantereya məmulatlarının texnologiyası

1-21 Aqromühəndis sistemlərinin proses və maşınları

1-21-01
Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsinin texnologiya və vasitələri
1-21-02
Kənd təsərrüfatında elektrik avadanlıqları və elektrik texnologiyaları
1-21-03
Kənd təsərrüfatında texniki xidmətin texnologiyası və vasitələri

1-22 Nəqliyyat

1-22-01
Nəqliyyat və nəqliyyat-texnoloji sistemləri
1-22-02
Daşınma proseslərinin idarə edilməsi
1-22-03
Avtomobil nəqliyyatının istismarı
1-22-04
Naviqasiya və havada hərəkətin idarə edilməsi
1-22-05
Hava nəqliyyatının istismarı
1-22-06
Su yolları və hidroqrafiya
1-22-07
Su nəqliyyatının istismarı, gəmiçilik

1-23 Tikinti

1-23-01
İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular
1-23-02
Özüllər və binövrələr, yeraltı qurğular
1-23-03
İstilik təchizatı, ventilyasiya, qaz təchizatı və işıqlandırma
1-23-04
Su təchizatı, kanalizasiya, su ehtiyatlarının mühafizəsinin tikinti sistemləri
1-23-05
İnşaat materialları və məmulatları
1-23-06
Hidrotexniki tikinti
1-23-07
Tikintinin texnologiyası və təşkili
1-23-08
Yolların, metropolitenlərin, aerodromların, körpülərin və nəqliyyat tunellərinin layihələndirilməsi və tikintisi
1-23-09
Hidravlika və mühəndis hidrologiyası
1-23-10
İnşaat mexanikası

1-24 İnformasiya sistemləri

1-24-01
Dokumentalistika, sənədşünaslıq və arxivşünaslıq
1-24-02
Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq, kitabşünaslıq
1-24-03
İnformasiya sistemləri və prosesləri, hüquqi aspektlər

1-25 Təhlükəsizlik

1-25-01
İnsan fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
1-25-02
Əməyin mühafizəsi (sahələr üzrə)
1-25-03
Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik (sahələr üzrə)
1-25-04
Yanğın və sənaye təhlükəsizliyi (sahələr üzrə)

1-26 Elektronika

1-26-01
Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro- və nanoelektronika
02 :   YER HAQQINDA ELMLƏR
2-00-01
Ümumi və regional geologiya
2-00-02
Paleontologiya və stratiqrafiya
2-00-03
Geotektonika və geodinamika
2-00-04
Petrologiya, vulkanologiya
2-00-05
Mineralogiya, kristalloqrafiya
2-00-06
Litologiya
2-00-07
Hidrogeologiya
2-00-08
Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq
2-00-09
Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları
2-00-10
Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları
2-00-11
Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya
2-00-12
Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
2-00-13
Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi
2-00-14
Geoloji kəşfiyyat işlərinin texnologiyası və texnikası
2-00-15
Quyuların qazılması texnologiyası
2-00-16
Dağsənaye və neft-qaz mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi
2-00-17
Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
2-00-18
Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası
2-00-19
Neft və qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı
2-00-20
Geomexanika, dağ suxurlarının dağıdılması, filiz aeroqazodinamikası və dağ istilik fizikası
2-00-21
Dağ texniki sistemlərin lahiyələndirilməsinin nəzəri əsasları
2-00-22
Geotexnologiya (yeraltı, açıq və inşaat)
2-00-23
Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası
2-00-24
Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya
2-00-25
Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası
2-00-26
Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi
2-00-27
Qurunun hidrologiyası, su ehtiyyatları, hidrokimya
2-00-28
Okeanologiya
2-00-29
Atmosferin və hidrosferin fizikası
2-00-30
Meteorologiya, iqlimşünaslıq, aqrometeorologiya
2-00-31
Qlyasiologiya və kriologiya
2-00-32
Geodeziya
2-00-33
Xəritəşünaslıq
2-00-34
Yer kürəsinin aerokosmik tədqiqatları, fotoqrammetriya
2-00-35
Geoinformatika
2-00-36
Coğrafi və geoloji ekologiya, ətraf mühitin qorunması
2-00-37
Dəniz neft-qaz mədən qurğuları
03 :   BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

3-01 Biologiya

3-01-01
Radiobiologiya
3-01-02
Biofizika
3-01-03
Bioinformatika
3-01-04
Molekulyar biologiya
3-01-05
Biokimya
3-01-06
Botanika
3-01-07
Virusologiya
3-01-08
Mikrobiologiya
3-01-09
Zoologiya
3-01-10
Entomologiya
3-01-11
İxtiologiya
3-01-12
Bitki fiziologiyası
3-01-13
Fiziologiya
3-01-14
Genetika
3-01-15
Ekologiya
3-01-16
Hidrobiologiya
3-01-17
Parazitologiya
3-01-18
Mikologiya
3-01-19
Histologiya, sitologiya və hüceyrə biologiyası
3-01-20
Torpaqşünaslıq
3-01-21
İnkişaf biologiyası, embriologiya
3-01-22
Biomüxtəliflik

3-02 Tibb

3-02-01
Mamalıq və ginekologiya
3-02-02
İnsan anatomiyası
3-02-03
Endokrinologiya
3-02-04
Otorinolarinqologiya
3-02-05
Daxili xəstəliklər
3-02-06
Kardiologiya
3-02-07
Gigiyena
3-02-08
Göz xəstəlikləri
3-02-09
Pediatriya
3-02-10
Yoluxucu xəstəliklər
3-02-11
Dəri və zöhrəvi xəstəliklər
3-02-12
Sinir xəstəlikləri
3-02-13
Onkologiya
3-02-14
Patoloji anatomiya
3-02-15
Patoloji fiziologiya
3-02-16
Psixiatriya
3-02-17
Şüa diaqnostikası və terapiyası
3-02-18
Stomatologiya
3-02-19
Travmotologiya və ortopediya
3-02-20
Məhkəmə təbabəti
3-02-21
Farmakologiya, klinik farmakologiya
3-02-22
Ftiziatriya
3-02-23
Cərrahlıq
3-02-24
Hematologiya və qan köçürmə
3-02-25
Epidemiologiya
3-02-26
İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili
3-02-27
Uşaq cərrahlığı
3-02-28
Allerqologiya və immunologiya
3-02-29
Anesteziologiya və reanimatologiya
3-02-30
Revmatologiya
3-02-31
Urologiya
3-02-32
Pulmonologiya
3-02-33
Ürək-damar cərrahlığı
3-02-34
Narkologiya
3-02-35
Qastroenterologiya
3-02-36
Tibbi bərpa, müalicəvi bədən tərbiyəsi, idman təbabəti, kurortologiya və fizioterapiya
3-02-37
Tibbi fizika, tibbdə fiziki təsrlər, tibbi diaqnostikanın fiziki üsulları, tomoqrafiya
3-02-38
Tibbi cihazlar, sistemlər və məmulatlar

3-03 Əczaçılıq

3-03-01
Dərmanların texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili
3-03-02
Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya

3-04 Baytarlıq

3-04-01
Heyvanların patologiyası və morfologiyası
3-04-02
Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası və immunologiyası

3-05 Aqronomiya

3-05-01
Ümumi əkinçilik
3-05-02
Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi
3-05-03
Aqrotorpaqşünaslıq və aqrofizika
3-05-04
Aqro kimya
3-05-05
Aqromexanika
3-05-06
Seleksiya və toxumçuluq
3-05-07
Tərəvəzçilik
3-05-08
Meyvəçilik və üzümçülük
3-05-09
Bitkiçilik
3-05-10
Pambıqçılıq
3-05-11
İpəkçilik
3-05-12
Subtropik bitkilər
3-05-13
Bitkilərin mühafizəsi
3-05-14
Yem istehsalı və otlaqçılıq
3-05-15
Dərman və efiryağlı bitkilər

3-06 Zootexnika

3-06-01
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması
3-06-02
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlənməsi və yemlərin texnologiyası
3-06-03
Xüsusi zootexnika, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası

3-07 Meşə təsərrüfatı

3-07-01
Meşə bitkiləri, seleksiya, toxumçuluq
3-07-02
Meşə aqromeliorasiyası və qoruyucu meşə zolaqlarının salınması, yaşayış yerlərinin yaşıllaşdırılması
04 :   KİMYA ELMLƏRİ
4-00-01
Qeyri-üzvi kimya
4-00-02
Analitik kimya
4-00-03
Üzvi kimya
4-00-04
Fiziki kimya
4-00-05
Elektrokimya
4-00-06
Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası
4-00-07
Element-üzvi birləşmələr kimyası
4-00-08
Yüksək enerjilər kimyası
4-00-09
Bioüzvi kimya
4-00-10
Ağır üzvi sintez
4-00-11
Zərif üzvi sintez
4-00-12
Kolloid kimyası və fiziki-kimyəvi mexanika
4-00-13
Neft kimyası
4-00-14
Kimyəvi kinetika və kataliz
4-00-15
Kompozision materialların kimyası və texnologiyası
05 :   HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR

5-01 Tarix

5-01-01
Vətən tarixi
5-01-02
Ümumi tarix (müvafiq dövr üzrə)
5-01-03
Arxeologiya
5-01-04
Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya
5-01-05
Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları
5-01-06
Elm və texnikanın tarixi
5-01-07
Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasətin tarixi

5-02 İqtisadiyyat

5-02-01
İqtisadi nəzəriyyə
5-02-02
Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (fəaliyyət sahələri və istiqamətləri üzrə, o cümlədən; iqtisadi sistemləri idarəetmə nəzəriyyəsi; makroiqtisadiyyat; komplekslərin, sahələrin və müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi; regional iqtisadiyyat; əməyin iqtisadiyyatı və s.)
5-02-03
Maliyyə, pul tədavülü və kredit
5-02-04
Mühasibat uçotu, statistika
5-02-05
İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları
5-02-06
Dünya iqtisadiyyatı

5-03 Fəlsəfə

5-03-01
Fəlsəfə tarixi
5-03-02
Ontologiya və idrak nəzəriyyəsi
5-03-03
Estetika
5-03-04
Etika
5-03-05
Məntiq
5-03-06
Elm və texnikanın fəlsəfəsi
5-03-07
Sosial fəlsəfə
5-03-08
Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi

5-04 Ədəbiyyatşünaslıq

5-04-01
Azərbaycan ədəbiyyatı
5-04-02
Türk xalqları ədəbiyyatı
5-04-03
Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə)
5-04-04
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq
5-04-05
Folklorşünaslıq
5-04-06
Jurnalistika

5-05 Dilçilik

5-05-01
Azərbaycan dili
5-05-02
Slavyan dilləri
5-05-03
German dilləri
5-05-04
Roman dilləri
5-05-05
Türk dilləri
5-05-06
İran dilləri
5-05-07
Qafqaz dilləri
5-05-08
Sami dilləri
5-05-09
Dil nəzəriyyəsi
5-05-10
Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
5-05-11
Riyazi və tətbiqi dilçilik

5-06 Hüquq

5-06-01
Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; siyasi və hüquqi təlimlər tarixi
5-06-02
Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ
5-06-03
Mülki hüquq, ailə hüququ, mülki proses, sahibkarlıq hüququ, beynəlxalq xüsusi hüquq
5-06-04
Əmək hüququ, sosial təminat hüququ
5-06-05
Təbii ehtiyatlar hüququ, aqrar hüququ, ekologiya hüququ
5-06-06
Cinayət hüququ və kriminologiya, cəza-icra hüququ
5-06-07
Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
5-06-08
Beynəlxalq hüquq
5-06-09
İnzibati hüquq, maliyyə hüququ, informasiya hüququ

5-07 Pedaqoji

5-07-01
Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi
5-07-02
Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)
5-07-03
Korreksion pedaqoqika (surdopedaqogika və tiflopedaqogika, oliqofren pedaqogika və loqopediya)
5-07-04
Fiziki tərbiyənin, idman təliminin nəzəriyyəsi və metodikası

5-08 Sənətşünaslıq

5-08-01
Teatr sənəti
5-08-02
Musiqi sənəti
5-08-03
Kino, tele və digər ekran sənətləri
5-08-04
Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət
5-08-05
Texniki estetika və dizayn
5-08-06
İncəsənətin nəzəriyyəsi və tarixi

5-09 Memarlıq

5-09-01
Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası
5-09-02
Bina və qurğuların memarlığı
5-09-03
Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı

5-10 Psixologiya

5-10-01
Ümumi psixologiya, şəxsiyyətin psixologiyası, psixologiyanın tarixi
5-10-02
Psixofiziologiya
5-10-03
Sosial psixologiya
5-10-04
Hüquqi psixologiya
5-10-05
Pedaqoji psixologiya
5-10-06
Korreksion psixologiya

5-11 İlahiyyat

5-11-01
Dinşünaslıq
5-11-02
Dinin tarixi və fəlsəfəsi

5-12 Sosiologiya

5-12-01
Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi
5-12-02
Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər

5-13 Siyasi

5-13-01
Siyasətin nəzəriyyəsi, siyasi elmin tarixi və metodologiyası
5-13-02
Siyasi institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər
5-13-03
Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləri

5-14 Kulturologiya

5-14-01
Mədəniyyətin nəzəriyyəsi və tarixi
5-14-02
Muzeyşünaslıq, maddi-mədəniyyət abidələrin mühafizəsi, bərpası və konservasiyası
HİKMƏTLİ SÖZLƏR