ENG

UĞURLU LAYİHƏLƏR


Siyahı yenilənəcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

  EİF-2010-1(1)    
1 Azərbaycanda GenBankda toplanmış buğda genotiplərinin quraqlığa davamlığının molekulyar markerlərlə skrininqi və tolerant genotiplərdə fizioloji biokimyəvi və biofiziki parametrlərin tədqiqi Hüseynova İradə Məmməd qızı Botanika İnstitutu
2 Xətti superpozisiyaların yaxınlaşdırma xassələri və neyron şəbəkələrə tətbiqlər İsmayılov Vüqar Elman oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
  EİF-2011-1(3)    
3 Azәrbaycanda milli elmi informasiya resursları vә elmi istinad indeksinin formalaşdırılması mexanizmlәrinin işlәnilmәsi Әlquliyev Rasim Mәhәmmәd oğlu İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
4 Ağ işıq diodları üçün lüminessent materiallar Tağıyev Oktay Bahadır oğlu Fizika İnstitutu
5 İnteqral, diferensial vә inteqro-diferensial tәnliklәrin әdәdi hәllinә irәliyәqaçma üsulunun tәtbiqi vә mikrobioloji vә ekoloji proseslәrin tәdqiqindә rolunun araşdırılması İbrahimov Vaqif Rza oğlu Bakı Dövlәt Universiteti
6 Ağır - elementlәrinin laylı tellurid vә selenidlәri әsasında topoloji izolyatorlar vә termoelektrik materialların sintezi vә xassәlәrinin tәdqiqi Babanlı Mәhәmmәd Baba oğlu Bakı Dövlәt Universiteti
  EİF-GAM-2011-2(4)    
7 Suyun sәthinә dağılmış neftin nazik tәbәqәsini kәnar etmәk üçün ekoloji zәrәrsiz sәthi-aktiv reagentlәrin sintezi vә tәdqiqi Rәhimov Rәvan Abdullәtif oğlu Neft-Kimya Proseslәri İnstitutu
8 Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sәrvәtlәrindәn yeni yüksәktemperatura davamlı istilikizolyasiya materiallarının, seolitlәrin alınma metodlarının işlәnilmәsi Mәmmәdova Günel Aslan qızı Naxçıvan Bölmәsi Tәbii Ehtiyatlar İnstitutu
  EİF/MQM-1-Shusha-2012-1(5)    
9 Qarabağ geyimlәri Vәliyev Fәzayıl İmran oğlu Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
  EİF-2012-2(6)    
10 Azərbaycanda 0-5 yaşlı uşaqların psixoloji qiymətləndirilməsi-DİSC (Uşaq inkişafının qiymətləndirilməsi aləti) metodikasının Azərbaycan mühitinə kross-kultural adaptasiyası Əliyeva Turanə Əlvan qızı Bakı Dövlət Universiteti
  EİF/GAM-2-2013-2(8)    
11 Qeyri-lokal sərhəd şərtli, verilmiş və verilməmiş başlanğıc şərtli diferensial tənliklərə nəzərən sərhəd, tərs-əmsal və optimallaşdırma məsələlərinin ədədi həlli Əşrəfova Yeganə Ramiz qızı Kibernetika İnstitutu
12 Sürtkü materiallarının istismar keyfiyyətini artıran müxtəlif funksional təsirli yeni aşqarların alınması Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu Aşqarlar Kimyası İnstitutu
  EİF-RİTN-MQM-2/İKT-2-2013-7(13)    
13 Səsə görə şəxsin biometrik tanınması üçün robast yanaşmaların işlənməsi İmamverdiyev Yadigar Nəsib oğlu İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
14 İnternet mühitində Azərbaycan Respublikasına qarşı reallaşdırılan informasiya müharibəsi texnologiyalarının analizi və problemin həlli üçün təkliflərin işlənilməsi Ələkbərova İradə Yavər qızı İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
  EİF-2013-9(15)    
15 A3B3C6zəncirvari quruluşlu kristalların dielektrik relaksasiyasının tədqiqi və superion keçiriciliyinin əsasında yüksək tutumlu akkumulyatorun hazırlanmasının mümkünlüyü Səmədov Oqtay Əbil oğlu Radiasiya Problemləri İnstitutu
16 Real analizin inteqral operatorlarının bəzi funksional fəzalarda məhdudluğu və tətbiqləri Quliyev Vaqif Sabir oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
17 Azərbaycanda üzüm bitkisinin virus və fitoplazma xəstəliklərinin molekulyar tədqiqi (Beynəlxalq layihə) Hüseynova İradə Məmməd qızı Botanika İnstitutu
18 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: inkişaf mərhələləri və problemlər Məmməd Tahirə Qəşəm qızı Ədəbiyyat İnstitutu

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR