ENG

AZƏRBAYCANIN ELMİ POTENSİALI

(2017)


ELM

TƏŞKİLATLAR

ELMİN KADRLARI

YERİNƏ YETİRİLMİŞ MADDİ-TEXNİKİ İŞLƏR

MADDİ-TEXNİKİ BAZA

MALİYYƏLƏŞMƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ VƏ İNZİBATİ RAYON VƏ ŞƏHƏRLƏRİ ÜZRƏ ELMİN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ

BEYNƏLXALQ MÜQAYİSƏLƏR

  • MDB-yə üzv olan ölkələr üzrə yerinə yetirilmiş işlərin həcmi
  • MDB-yə üzv olan ölkələr üzrə avadanlıqlara çəkilən cari xərclər
  • MDB-yə üzv olan ölkələrdə elmi-texniki fəaliyyətin istiqamətləri üzrə tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclərin bölgüsü
  • MDB-yə üzv olan ölkələri üzrə tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclərin maliyyə mənbələrinə görə bölgüsü
  • MDB-yə üzv olan ölkələr üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin sayı
  • MDB-yə üzv olan ölkələri üzrə elmi tədqiqat və işləmələrdə istifadə olunan əsas vəsaitlərin dəyərində avadanlıq, maşın və cihazların xüsusi çəkisi

Mənbə: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR