ENG

AZƏRBAYCANIN ELMİ POTENSİALI

(2018)


ELM

TƏŞKİLATLAR

ELMİN KADRLARI

YERİNƏ YETİRİLMİŞ MADDİ-TEXNİKİ İŞLƏR

MADDİ-TEXNİKİ BAZA

MALİYYƏLƏŞMƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ VƏ İNZİBATİ RAYON VƏ ŞƏHƏRLƏRİ ÜZRƏ ELMİN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ

BEYNƏLXALQ MÜQAYİSƏLƏR


Mənbə: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR