ENG

AZƏRBAYCANIN ELMİ POTENSİALI

(2021)


 ELM

TƏŞKİLATLAR

 ELMİN KADRLARI 

YERİNƏ YETİRİLMİŞ MADDİ-TEXNİKİ İŞLƏR 

MADDİ-TEXNİKİ BAZA 

MALİYYƏLƏŞMƏ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ VƏ İNZİBATİ RAYON VƏ ŞƏHƏRLƏRİ ÜZRƏ ELMİN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ

BEYNƏLXALQ MÜQAYİSƏLƏR 


 Mənbə: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR