ENG

AZƏRBAYCANIN ELMİ POTENSİALI

(2020)


ELM

TƏŞKİLATLAR

 ELMİN KADRLARI 

YERİNƏ YETİRİLMİŞ MADDİ-TEXNİKİ İŞLƏR 

MADDİ-TEXNİKİ BAZA 

MALİYYƏLƏŞMƏ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ VƏ İNZİBATİ RAYON VƏ ŞƏHƏRLƏRİ ÜZRƏ ELMİN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ

BEYNƏLXALQ MÜQAYİSƏLƏR 

 


Mənbə: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ

HİKMƏTLİ SÖZLƏR