ENG

AZƏRBAYCANIN ELMİ POTENSİALI

(2022)


ELM

TƏŞKİLATLAR

ELMİN KADRLARI 

YERİNƏ YETİRİLMİŞ ELMİ-TEXNİKİ İŞLƏR

MADDİ-TEXNİKİ BAZA

MALİYYƏLƏŞMƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ VƏ İNZİBATİ RAYON VƏ ŞƏHƏRLƏRİ ÜZRƏ ELMİN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ

BEYNƏLXALQ MÜQAYİSƏLƏR 


Mənbə: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ

HİKMƏTLİ SÖZLƏR